Strømperelining/strømpeforing

Punktreperationer op til 250 mm rør

Det danske kloaksystem er generelt i en dårlig forfatning. Men det er dyrt og kompliceret at udskifte de gamle ledninger med nye. Og ofte er det heller ikke nødvendigt. Relining er et godt alternativ som kan forlænge levetiden på f. eks. spildevands- og regnvandsledninger med mange år – og vel at mærke til en væsentlig lavere pris, det koster at installere nyt.

Relining er et enkelt men effektivt system. Foringen foretages med en såkaldt strømpe af polyesterfiber, der er imprægneret med harpiks. Strømpen kalibreres herefter på plads ved hjælp af varmt vand der også sikrer en effektiv efterfølgende hærdning. Resultatet er en stærk, glat overflade, der sikrer optimal gennemstrømning og effektivt forebygger aflejringer. Strømpen forsegler samtidig ledningen og hindrer gennemsivning udefra og forebygger at f. eks. rotter kan udnytte utætheder til at trænge ind i systemet. Hvis der er adgang til ledningen i begge ender, vil det normalt være muligt at fore en ledning på op til 60 meter med én strømpe og i én arbejdsgang. Er der kun adgang til ledningen i den ene ende, kan man fore ca. 15 meter ledning ad gangen.

Indføringen af den bløde strømpe der kalibreres på plads med luft og vandtryk betyder at bøjninger og uregelmæssigheder på ledningen passeres uden problemer. Strømpen finder så at sige selv vej, og drejer automatisk ved knæk på ledningen på op til 90 grader. Er rørene forskudt eller mangler de helt over en strækning udjævner strømpen også disse uregelmæssigheder, så længe der er passage. Inden arbejdet påbegyndes inspiceres den defekte ledning ved hjælp af fjernstyret tv-udstyr, så man har et klart overblik over ledningens tilstand. Når arbejdet er afsluttet foretages en tilsvarende tv-inspektion som sikkerhed Og dokumentation for arbejdets korrekte udførelse. Relining er ikke kun effektiv når hele ledningsforløb skal renoveres.

Metoden kan også anvendes, hvis der er tale om begrænsede brud på en i øvrigt intakt ledning. Ved hjælp af særligt apparatur er det muligt at fremføre mindre strømpestykker og foretage punktreparationer. En særlig cutter genåbner alle stikledninger og sikrer uhindret passage til hovedledningen. Er stikledningen også helt eller delvis defekt er det som ofte muligt at strømpefore denne ved at trække en strømpe indefra og ned via den genåbnede og reparerede hovedledning. Relining anvender en gennemprøvet teknologi som har bevist sin anvendelighed og holdbarhed utallige steder. Et professionelt og effektivt team af fagfolk sikrer, at arbejdet udføres hurtigt og korrekt med minimal forstyrrelse for omgivelserne. Resultatet er at den gamle ledning næsten bliver som ny – og vel at mærke helt uden generende og kostbare opgravninger.


Video af kloakrør inden vi har strømpeforet. Kloakrøret er i dårlig stand, der er flere huller og rødderne er gået igennem. Den bliver strømpeforet da det er et rør som går ind under huset, og det derfor er nemmere at lave røret med en strømpeforing.

I denne video har vi strømpeforet røret, der er derfor ikke flere huller der hvor vandet skal løbe og rødderne stopper ikke papir.